સુરત ગુરુકુલના સંતોએ સમુહ આરતીનો લાભ લીધો.

Surat Gurukul arti 5

સુરત, ૨૫ નવેમ્બર: સદ્. શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી રચિત જય સદ્ ગુરુ આરતીને 218 વર્ષ પૂર્ણ થતાં સુરત ગુરુકુલના સંતોએ સમુહ આરતીનો લાભ લીધો.

whatsapp banner 1