અમદાવાદ કલેકટર શ્રી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સાથે રાત્રે અનેક વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી

અમદાવાદ, ૨૨ નવેમ્બર: અમદાવાદ કલેકટર શ્રી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સાથે અનેક વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી અને સૂચનાઓ આપી હતી

error: Content is protected !!