રાજ્યમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી વિદ્યાસહાયક શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી નથી:ડૉ.મનીષ દોશી

અમદાવાદ,૧૨ સપ્ટેમ્બર રાજ્ય સરકારની વિધાનસભામાં સ્વીકાર્યા પ્રમાણે સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ૩૦,૦૦૦ કરતા વધુ શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી. રાજ્ય સરકારે ૩/૧૨/૨૦૧૯ સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ૫૧૦૬ શિક્ષણ સહાયકોની ભરતીની ૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ની જાહેરાત … Read More

Copyright © 2021 Desh Ki Aawaz. All rights reserved.