જીવનનો અંત કાંઈ બધા કારણોનું પૂર્ણવિરામ નથી.”

જીવનનો અંત કાંઈ બધા કારણોનું પૂર્ણવિરામ નથી.”          એક વાત કરું છું એની જે દુઃખોને પણ દોસ્ત ગણી જીવવાનો રસ્તો બનાવે છે,13 વરસની ઉંમર એટલે સમજણ સાથે રમવાની પણ…13 વર્ષની ઉંમરથી … Read More